SZUKAM MASZYNY – REGULAMIN

1. INFORMACJE
2. PAKIETY, OPŁATY
3. FAKTURY
4. REJESTRACJA W SERWISIE
5. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
6. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
7. RZECZY WYSTAWIANE NA SPRZEDAŻ
8. TRANSAKCJE MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9. REKLAMACJE
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. INFORMACJE
1. Niniejszy regulamin -Regulamin- określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet -Użytkownicy- z serwisu internetowego Szukammaszyny.pl, będącego platformą handlową -Platforma- lub -Serwis-, -Sklep-
2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń na Platformie -Ogłoszenia-, wzajemnego komunikowania się między sobą
3. Właścicielem Platformy jest Bogdan Schulz Sp. Z o.o. z siedzibą w Wioska 42, 64-308 JABŁONNA; NIP 7790016995, REGON: 004793150

2. PAKIETY, OPŁATY
1. Korzystanie z Platformy jest płatne.
2. Platforma pobiera opłaty za zamieszczanie ogłoszeń. Dostępne są trzy pakiety członkowskie.
-Pakiet JEDNORAZOWY – 2 ogłoszenia w cenie 40zł brutto, każde wykorzystane ogłoszenie będzie widoczne w serwisie 90 dni kalendarzowych.
-Pakiet STANDARD – 30 ogłoszeń w cenie 300 zł brutto, każde wykorzystane ogłoszenie będzie widoczne w serwisie 90 dni kalendarzowych.
-Pakiet PREMIUM – 100 ogłoszeń w cenie 500 zł brutto, każde wykorzystane ogłoszenie będzie widoczne w serwisie 90 dni kalendarzowych.
*Na wykorzystanie wszystkich ogłoszeń użytkownik ma czas 1 rok kalendarzowy (ok 365 dni).
3. Platforma świadczy dodatkowe płatne usługi takie jak promowanie ogłoszeń na pierwszych stronach.
– Promowanie jednego ogłoszenia koszt 15zł / czas trwania 7 dni kalendarzowych.

3. FAKTURY
1. Użytkownikom na żądanie wystawiane są faktury VAT.
2. Fakturę VAT należy zgłosić na adres handlowy@schulz.pl
3. Do prawidłowego wystawienia faktury niezbędne jest podanie danych firmy w tym zwłaszcza numeru NIP, numeru klienta oraz adres email na jaki jest zarejestrowane konto.
4. Faktura VAT zostanie przesłana w postaci elektronicznej drogą mailową.
5. Faktura może być wystawiona zbiorczo dla wszystkich transakcji z danego miesiąca.
6. Istnieje możliwość wystawienia faktur niezależnie dla każdej transakcji. Warunkiem jest informacja o wyborze takiej formy w emailu z żądaniem faktury.
7. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie za usługę opłaconą.

4. REJESTRACJA W SERWISIE
1. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania aktywnego adresu email.
2. Zabronione jest rejestrowanie kont na dane fikcyjne lub w imieniu osoby trzeciej.
3. Rejestracja w serwisie możliwa jest poprzez wypełnienie formularzu rejestracyjnego dostępnego na stronie.
4. Prawidłowa rejestracja konta jest możliwa po kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na adres email.

5. KORZYSTANIE Z PLATFORMY
1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
-konto użytkownika może mieć charakter prywatny lub firmowy (firma)
-firmą uznaje się konto:
*z którego została dodana co najmniej jedna oferta oznaczona jako oferta firmy,
*które ma przypisane dane do faktury,
*którego oferta i/lub zakres działalności wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3. Spółka nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
4. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
1. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
2. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.
3. Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
4. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Spółkę.
5. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Spółkę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy Szukam Maszyny.
6. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. Przywrócenie pełnej funkcjonalności konta Użytkownika jest możliwe po wyjaśnieniu sprawy.
7. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.
8. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
9. Poprzez usunięcie konta użytkownika.
10. Z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Spółkę, w przypadkach naruszenia regulaminu.
11. Z chwilą zakończenia działalności strony Szukam Maszyny.
12. W sytuacji czasowego wstrzymania pracy strony Szukam Maszyny.

6. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Szukam Maszyny odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Dodanie ogłoszenia jest możliwe poprzez wypełnienie przez użytkownika formularza dodawania ogłoszenia.
3. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu, pojedynczej maszyny, pojedynczej usługi, ewentualnie zestawu przedmiotów/ maszyn, które pracują jako linia technologiczna.
4. Użytkownik jest zobowiązany do opisu przedmiotu ogłoszenia. Opis powinien opisywać dany przedmiot oraz nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na stronie Szukam Maszyny:
-Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub nielegalne,
-Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych, aukcyjnych, sprzedażowych.
-Ogłoszeń towarzyskich.
-Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
-Ogłoszeń fikcyjnych oraz zdjęć oferowanego przedmiotu, które zawierają znak graficzny innych portali ogłoszeniowych.
6. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia regulaminu serwisu.
7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po sprzedaży oferowanego przedmiotu.
8. Użytkownik zobowiązuję się usunąć ogłoszenie po sprzedaży przedmiotu oraz nie oferować innego przedmiotu w tym samym ogłoszeniu.
9. Spółka może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.
11. Spółka zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.

7. RZECZY WYSTAWIANE NA SPRZEDAŻ
1. Rzeczy wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.
2. Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
3. Zabronione jest wystawianie na sprzedaż:
-Napojów alkoholowych.
-Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych.
-Papierosów i wyrobów tytoniowych, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających
-Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Materiałów, które mogą urazi innych na tle rasowym, wyznaniowym lub narodowościowym.
-Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
-Materiałów zawierających treści erotyczne, pornograficzne i obsceniczne, naruszające normy społeczne
-Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia
-Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.
-Bankowych kart przedpłaconych.
-Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży; które zawierają wirusy lub inne szkodliwe elementy.

8. TRANSAKCJE MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Spółka rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
2. Spółka nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
3. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
4. Spółka w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami.
5. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać plików zawierających treści:
1. Które obrażają innych
2. Które zawierają treści niezgodne z prawem.
3. Które zawierają wirusy lub makra.
4. Co do których nie ma zgody na rozpowszechnianie.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych plików.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.
9. Wszystkie prezentowane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. W przypadku opóźnienia odpowiedzi systemu bankowego Użytkownika skutkującej zakończeniem sesji informacja o dokonanej płatności może pojawić się w systemie z opóźnieniem.
11. Szukam Maszyny nie ponosi odpowiedzialności za prowizje jakie mogą wyniknąć z indywidualnych umów Użytkownika z bankiem lub wystawcą karty płatniczej.
12. Promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu transakcji, a czas usługi biegnie od momentu jej aktywacji.
13. Jeśli Ogłoszenie zostanie usunięte lub oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika przed upływem okresu promocji opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

9. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z użytkowaniem Platformy Szukam Maszyny należy przesłać na adres poczty elektronicznej: handlowy@schulz.pl
2. Reklamacja powinna zawierać w treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer klienta oraz powód reklamacji.
3. Rozpatrzenie reklamacji może trwać do 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na pocztę elektroniczną.
4. Reklamacje, które będą spowodowane niestosowaniem się do regulaminu nie będą rozpatrywane.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana cennika usług nie stanowi zmiany regulaminu.
3. Informacja o planowanych zmianach w regulaminie będzie publikowana na stronach usługodawcy oraz w regulaminie.
4. W razie braku zgody na nowe brzmienie regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia po dostarczeniu informacji o zmianach.
5. Usługodawca zastrzega, że Platforma, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.